مرور برچسب

طراوتی به زیبایی زنده رود

طراوتی به زیبایی زنده رود

طراوتی به زیبایی زنده رود به گزارش نجف آبادنا از ایمنا، بودن اینجا آرامش می دهد؛ آدمی بریده از جنجال و هیاهوی شهر، گاهی باید به مناطقی بکر سفر کند تا جسم و روان را در سایه سار درختان و زمزمه پرندگان و صدای رود، بیاساید. …