مرور برچسب

طلای سرخ

روز جهانی ریخت وپاش ممنوع در نجف آباد

روز جهانی ریخت وپاش ممنوع در نجف آباد زاغی امروز کلافه از این شاخه به آن شاخه می پرید، بهانه می گرفت، بی دلیل دعوا راه می انداخت. مادرش او را به گوشه ی شاخه ای کشاند و گفت: چی شده، چرا اینقدر بی قراری میکنی؟ زاغی مکثی کرد و گفت: دلم تنگ…