مرور برچسب

طلا

روز جهانی ریخت وپاش ممنوع در نجف آباد

روز جهانی ریخت وپاش ممنوع در نجف آباد زاغی امروز کلافه از این شاخه به آن شاخه می پرید، بهانه می گرفت، بی دلیل دعوا راه می انداخت. مادرش او را به گوشه ی شاخه ای کشاند و گفت: چی شده، چرا اینقدر بی قراری میکنی؟ زاغی مکثی کرد و گفت: دلم تنگ…

لطفا بیشتر مراقب باشید

لطفا بیشتر مراقب باشید خورشید غروب کرده بود. اشعه هایش هنوز در آسمان نجف آباد موج میزد. سایه ی پیره زنی تکیده که کنار خیابان در انتظار ماشین مانده بود. راننده ای آرام ترمز کرد. پیره زن به جان رسید. تسبیح سفیدش را در جیب بزرگ پیراهن گل…