مرور برچسب

عاشورا

فراق چهل روزه

بیستم صفر است روزی که با غم و اندوه فرزندان رسول خدا(ص) عجین شده غم و اندوهی که رنگ دنیا نداشته و هنوز هم ندارد. فراق چهل روزه

بانوی کوچک و کلیپ

دُردانه ای بود که در تاریخ، نام مادرش را امّ اسحاق گفته اند. زاده ی هفدهم یا ۸بیست و سوم شعبان سال پنجاه و هفت ه.ق بود. بانوی کوچک