مرور برچسب

عملکرد شهرداری منطقه چهار نجف آباد

عملکرد شهرداری منطقه چهار نجف آباد در هفته های اخیر

عملکرد شهرداری منطقه چهار نجف آباد / انتهای تیرماه به گزارش نجف آبادنا قربانعلی مومنی شهردار منطقه چهار نجف آباد از اقدامات عمرانی شهرداری منطقه چهار در هفته های اخیر خبر داد. کاشت ۳۵۰۰گل در منطقه چهار قربانعلی مومنی از آماده سازی خاک…