مرور برچسب

قانون و مسئولیت

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست!!

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست!! اشاره: مطابق با تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهروندان ذی حق هستند به تمامی اطلاعات و اسناد موجد حق و تکلیف دسترسی پیداکنند. بر طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از…