مرور برچسب

قلب مومن

از صمیم قلب

کسی که از صمیم قلب ، تلاش مستمر و مجدانه اش را وقف هدفش نمود ... مصطفی(ص) برای مباهله ، به روی دو زانو و بر خاک گرم صحرا نشست.