مرور برچسب

قنات ناظري

قنات های نجف آباد

قنات قميشلو دره وسيعي است در شمال شهر تيران كه محل پرورش اسب و شكارگاهي بي همتا بوده است . قنات های نجف آباد قنات حسين آباد قنات بلمچه