مرور برچسب

مباهله چیست

از صمیم قلب

کسی که از صمیم قلب ، تلاش مستمر و مجدانه اش را وقف هدفش نمود ... مصطفی(ص) برای مباهله ، به روی دو زانو و بر خاک گرم صحرا نشست.

مباهله یعنی چه ؟

مباهله به معنای یکدیگر را نفرین کردن بوده است. این اتفاق در ۲۴ ذی الحجه 9 هجری رخ داده و در آیه ۶۱ سوره آل عمران آمده است. مباهله یعنی چه ؟