مرور برچسب

مجموعه فرهنگی تفریحی نجف آباد

ارگ شیخ بهایی اصفهان

مجموعه فرهنگی تفریحی ارگ شیخ بهایی مجموعه ای از برج و بارو با هفت برج منفرد از هم ، با ارتفاع حدود 14متر است كه با دیواری كاهگلی بهم وصل شده اند .ارگ شیخ بهایی اصفهان