مرور برچسب

محمد

فراتر از آسمان

وجود تو، بهترین تجربه ی دنیا بود ارزشمندتر از تو، که بود که زمین و زمینیان ببالند به بودنش. فراتر از آسمان