مرور برچسب

مرگ مغزی

اهدای اعضای بدن زن جوان

اهدای اعضای بدن زن جوان به گزارش نجف آبادنا مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: قلب اهدا شده در بیمارستان چمران و کلیه ها در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران در فهرست انتظار پیوند می شود و کبد برای…