مرور برچسب

مزاحمت

روز جهانی نه به مزاحمت های خیابونی در نجف آباد

روز جهانی نه به مزاحمت های خیابونی در نجف آباد روی شاخه های درخت چنار بلوایی بر پا بود، همه ی مامان کلاغا دور تا دور خاله کلاغه جمع شده بودند. خاله کلاغه بک بند غار غار میکرد و به جوجه کلاغ زخمی و بی جانش نگاه می کرد. مامانا برای همدردی…