مرور برچسب

مسئول تربیت بدنی اصفهان

چالش‌های مدیر جدید در اصفهان

چالش‌های مدیر جدید به گزارش نجف آباد نگار از اصفهان زیبا، «یک روز هم مدیر ورزش باشم، برای همان روز نیز برنامه دارم»، با همین یک جمله تکلیفمان با مدیرکل جدید تقریبا معلوم می‌شود. مدیری از جنس ورزش که در سیستم اداری تربیت بدنی سطوح مختلف…