مرور برچسب

مسجد

مساجد نجف آباد

اولين و كهنه ترين مسجد شهر كه در زمان صفويه و همزمان با گسترش و .... شهر ساخته شده ولي در حال حاضر هيچ اثري از آن باقي نيست. مساجد نجف آباد