مرور برچسب

موزه دفاع مقدس

بازدیدی به رنگ موزه دفاع مقدس نجف آباد

بازدیدی به رنگ موزه دفاع مقدس نجف آباد به گزارش نجف آبادنا با عنایت به پیگیریهای مدیریت شهری نجف آباد درخصوص ایجاد موزه دفاع مقدس نجف آباد و بازدید 24 دیماه 1395، محمد مهدی کاظمی و امیرحسین یزدانی (فرزندان سردار سرلشکر پاسدار شهید…