مرور برچسب

مکان های گردشگری

عصارخانه اخلاقي

مخلوط دانه های روغنی با استفاده از فشار اهرم مانند تیرهای چوبی تقویت شده،روغن این دانه ها جهت مصارف مختلف خوراکی و... استخراج می شود.عصارخانه اخلاقي

باغات محمود آباد

مزرعه ی بزرگ به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود. که شمال آن را باغات محمود آباد و جنوب آن را صحرای محمود آباد می گویند.باغات محمود آباد