مرور برچسب

نجف آباد نگار

فرهنگ ما کجاست

چرا باید آن هایی که نمی خواهند جامعه درست تربیت شود فقط برای سود و فروش آزاد باشند و خجالتی هم نکشند. فرهنگ ما کجاست