مرور برچسب

نواقلی‌های نجف آباد

نواقلی‌های نجف آباد

به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز تا اواسط دهۀ۴۰ در ورودی‌های اصلی نجف آباد، اتاقک‌هایی با کارکرد عوارضی‌های فعلی وجود داشت. اتاقکی که به اندازۀ استراحت شبانه‌روزی مامور شهرداری جا داشت و تیر چوبی به طول هشت تا ده متر در کنار آن به…