مرور برچسب

هوا سالم است

نجف آباد هوا سالم است

نجف آباد هوا سالم است به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، کیفیت هوا در شهرهای مبارکه با میانگین ۵۱، نجف آباد با با میانگین ۵۲، کاشان با میانگین ۶۶ و سجزی با میانگین ۵۹ در وضعیت سالم است. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای…