مرور برچسب

ورودی‌های اصلی شهر

نواقلی های نجف آباد

هر کس قصد ورود باری به داخل شهر از مسیر این نواقلی‌ها را داشت، باید وجهی از پول نقد یا کالا که مقدارش را نگهبان نواقلی تعیین می‌کرد، پرداخت کند. نواقلی‌های نجف آباد