مرور برچسب

وصیت

وصیتی قرآنی

در زمان غیبت امام زمان (عج) چشم و گوشتان به ولی فقیه باشد تا ببینید از آن کانون فرماندهی چه دستوری صادر می شود. وصیتی قرآنی