مرور برچسب

چشم

فرار از چشم های تشنه

فرار از چشم های تشنه چشمانش دو دو میزد بجای امتداد خطوط کف خیابان، کناره های پیاده رو را می پایید. چشمش بدنبال متاعی بود، دخترکی قرمز پوش آن روز صبح آنجا بود درست توی تیررس ماشین. اما تا به او رسید که پیش برود وخودی نشان دهد، چون میوه…