مرور برچسب

کرونا در نجف آباد

روز جهانی نه به عید دیدنی کرونایی در نجف آباد

روز جهانی نه به عید دیدنی کرونایی در نجف آباد مشکی هیجان زده از این شاخه به آن شاخه می پرید، بال وپرش را تکان میداد، آرام وقرار نداشت. مامان با تعجب نگاهی به زاغی کرد وگفت: تو میدونی چی شده؟چرا این قدر پرپر می زنه؟ زاغی گفت: من بی…