مرور برچسب

190

کارگروه شورای آراد و نان شهرستان نجف آباد

برگزاری کارگروه شورای آراد و نان شهرستان نجف آباد در فرمانداری با حضور مقام فرماندار کارگروه شورای آراد و نان شهرستان با حضور آقای راعی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژۀ شهرستان نجف آباد و کلیه اعضای کارگروه، همراه با مدعوین در محل…